Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

ATRIBUTII
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov are urmatoarele atributii:
– asigura si coordoneaza aplicarea politicilor în domeniul ocuparii si formarii profesionale;
– organizeaza, presteaza si finanteaza, în conditiile legii, servicii de ocupare si formare profesionala a fortei de munca neîncadrate prin compartimentele de specialitate si prin prestatorii de servicii;
– actioneaza pentru sprijinirea mobilitatii fortei de munca si pentru asigurarea flexibilitatii functionale a pietei muncii;
– coordoneaza si asigura realizarea prestatiilor pentru înfaptuirea politicii de ocupare si circulatie a fortei de munca pe plan intern si international;
– organizeaza si asigura, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea si orientarea profesionala a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca în vederea ocuparii si realizarii echilibrului între cererea si oferta de forta de munca;
– coordoneaza si realizeaza servicii de preconcediere în situatii de concedieri masive de personal;
– sustine relatii de parteneriat si cofinantare în crearea de noi locuri de munca, îndeosebi în zonele defavorizate si în cele în care piata muncii este puternic tensionata;
– aplica procedurile adecvate de gestiune previzionala a cererii si a ofertei de munca conform instructiunilor Agentiei Nationale Pentru Ocuparea Fortei de Munca;
– asigura aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neîncadrate în munca, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
– elaboreaza studii si analize în domeniul ocuparii si formarii profesionale;
– face propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj, pentru activitatile specifice în profil teritorial;
– administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj repartizat si prezinta Agentiei Nationale pntru Ocuparea Fortei de Munca bilantul contabil, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate;
– acrediteaza furnizorii de servicii de specialitate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
– propune programe de ocupare de nivel local, sau dupa caz, zonal;
– elaboreaza în baza indicatorilor sociali stabiliti, programe de activitate anuale, pe care le supune aprobarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si raporteaza periodic realizarea prevederilor acestora;
– aplica, la nivel judetean, prevederile referitoare la prestatiile de somaj din cadrul acordurilor bilaterale încheiate de România cu alte state în domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala;
– realizeaza la nivel judetean masurile cuprinse în Planul de implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar;
– promoveaza pachetul privind schemele de finantare nerambursabila în colaborare cu Unitatea de Coordonare a Programului, înfiintata în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
– organizeaza licitatia de proiecte pentru schemele de finantare nerambursabila;
– evalueaza si selecteaza proiectele;
– monitorizeaza si implementeaza proiectele la nivel regional;
– pregateste si încheie contractele pentru schemele de finantare nerambursabila cu initiatorii de proiecte selectate;
– raporteaza stadiul implementarii programului catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene;
– evalueaza implementarea proiectelor selectate si raportarea rezultatelor catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene.

SERVICII OFERITE
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov asigura, fara plata, persoanelor fizice sau juridice interesate, în conditiile legii, servicii pentru ocuparea fortei de munca.

a) Servicii pentru persoane fizice:
– informarea, orientarea si consilierea profesionala a persoanelor neîncadrate în munca precum si a altor persoane, în vederea gasirii unui loc de munca ;
– medierea între cererea si oferta pe piata muncii;
– calificarea si recalificarea persoanelor neîncadrate în munca;
– cofinantarea programelor de formare profesionala a personalului propriu;
– stabilirea si plata, potrivit legii, a drepturilor de protectie sociala a persoanelor neîncadrate în munca si a altor categorii socio-profesionale;
– alte servicii specifice.

b) Servicii pentru persoanele juridice:
– medierea între cererea si oferta pe piata muncii;
– selectionarea candidatilor pentru ocuparea locurilor de munca;
– aplicarea masurilor de stimulare pentru crearea de noi locuri de munca;
– consilierea pentru crearea de intreprinderi mici si mijlocii;
– stimularea angajarii absolventilor si a altor categorii de persoane, în conditiile legii;
– alte servicii specifice.

CATEGORII DE PERSOANE DESERVITE
I. PERSOANE FIZICE

Persoanele în cautarea unui loc de munca, aflate în una dintre urmatoarele situatii:
a) au devenit someri în sensul în care nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizatia de somaj ce li s-ar cuveni potrivit prezentei legi;
b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamânt sau dupa satisfacerea stagiului militar;
c) ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
d) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
e) cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;
f) alte categorii de persoane conform prevederilor legale în materi;

II. PERSOANE JURIDICE

– toate categoriile.

Program de lucru

Persoane fizice si persoane juridice:
Luni – Joi: 8-14
Vineri: 8-12

Exclusiv persoane juridice:
Luni – Joi: 14-16,30
Vineri: 12-14

Date de comtact

Adresa: Brasov, str. Lunga nr. 1A
E-mail: ajofm@bv.anofm.ro
Site: www.ajofm-bv.ro

Telefoane:
0268/416879
0268/411960
0268/419081
Fax:
0268/412552